Equal Opportunity Statement

ANNUAL NOTICE

Lakeshore Technical College does not discriminate against protected classes, including but not limited to race, color, national origin, religion, sex, or gender – including sexual orientation, gender identity, gender expression, disability or age in employment, admissions or its programs or activities. Lakeshore offers degrees, diplomas, apprenticeships and certificates in agribusiness, business, marketing, graphics, human ecology, industrial, health, services, and technical and media instructional areas. Admissions criteria varies by program and is available by calling our Admissions Office at 920.693.1109. The following individuals have been designated to coordinate Title IX of the Education Amendments of 1972 and Section 504 of the Rehabilitation Act of 1973 and to handle inquiries regarding Lakeshore’s nondiscrimination policies:

Lakeshore Technical College
1290 North Ave.
Cleveland, WI 53015

For Students:
Manager of Access, Equity, and Inclusion
Nicole Yang
920.693.1120 | TTY 711

For Staff/Others:
Executive Director of Human Resources
Marissa Holst
920.693.1139 | TTY 711


Lakeshore Technical College no discrimina las clases protegidas, incluidas, entre otras, la raza, el color, la nacionalidad, la religión, el sexo o el género, incluida la orientación sexual, la identidad de género, la expresión de género, la discapacidad o la edad en el empleo, las admisiones o sus programas o actividades. Lakeshore ofrece títulos, diplomas, aprendizajes y certificados en agronegocios, negocios, mercadotecnia, gráficos, ecología humana, industria, salud, servicios y áreas de instrucción técnica y de medios. Los criterios de admisión varían según el programa y están disponibles llamando a nuestra Oficina de Admisiones al 920.693.1109. Las siguientes personas han sido asignadas para coordinar el Título IX de las Enmiendas Educativas de 1972 y la Sección 504 de la Ley de Rehabilitación de 1973 y para manejar preguntas sobre las políticas de no discriminación de Lakeshore:

Lakeshore Technical College
1290 North Ave.
Cleveland, WI 53015

For Students:
Manager of Access, Equity, and Inclusion
Nicole Yang
920.693.1120 | TTY 711

For Staff/Others:
Executive Director of Human Resources
Marissa Holst
920.693.1139 | TTY 711


Lakeshore Technical College yuav tsis muaj kev ntxub ntxaug cais ib haiv neeg twg, vim cev nqaij daim tawv, nyob lwm lub teb chaws tuaj, vim txoj kev ntseeg, yog poj niam los yog txiv neej --hais txog txoj kev hlub nyob ntawm ib tug txiv neej thiab ib tug poj niam, los ob tug txiv neej, los ob tug poj niam, los leejtwg ua lawv hlub, thiab lawv txoj kev coj ntawm txoj kev ua poj niam los ua txiv neej -- neeg puas cev xws li puas tes puas taw los yog lag ntseg dig muag, hnub nyoog loj los yog me rau ntawm kev txais ua hauj lwm, kev txais kawm ntaub ntawv, los sis kev mus koom lwm yam. Lakeshore muaj kev kawm ntau yam xws li kawm xyaum ua hauj lwm, ua lag ua luam rau liaj teb, kev ua lag luam, kev tshaj moo zoo txog kev lag luam, kawm khiav cav luav ntawv, kev ua noj ua haus hauv vaj hauv tsev, kev ua laj ua kam rau chaw hauj lwm loj, kev kho mob, kev pab cuam rau zej zog, kev kho ub kho no thiab kev kawm rau yeebyajkiab. Cov ntaub ntawv xa tuaj kawm txuj tej zaum txawv nyob ntawm seb koj kawm yas txuj dabtsi xwb. Yog muaj lus nug, thov hu Admissions Office ntawm 920.693.1109

Tus neeg nram qab no yog tus thawj tswj tuav cov cai (Title IX of the Education Amendments of 1972 and Section 504 of the Rehabilitation Act of 1973) thiab tuav tsev kawm ntawv txoj kev ncaj ncees rau neeg txhua tus kom tsis muaj kev ntxub ntxaug. Yog muaj lus noog, thov hu rau tus neeg nram qab no.

Lakeshore Technical College
1290 North Ave.
Cleveland, WI 53015

For Students:
Manager of Access, Equity, and Inclusion
Nicole Yang
920.693.1120 | TTY 711

For Staff/Others:
Executive Director of Human Resources
Marissa Holst
920.693.1139 | TTY 711